Energetické využití biomasy

Biomasa je veškerý organický materiál, který převážně využíváme k energetickým účelům. Využití biomasy k energetickým účelům má několik předností oproti jiným energetickým surovinám. Má obnovitelný charakter, jedná se o čisté palivo, vyznačuje se snadnou dostupností a nízkou pořizovací cenou.

Do biomasy patří i organický materiál z domácností, který končí na skládkách. Mezi nejčastěji používané druhy biomasy v energetickém průmyslu patří rychle rostoucí dřeviny, obiloviny, travní porosty dále pak olejnaté organické plodiny a škrobnaté-cukernaté plodiny. Rovněž se využívá i odpadní biomasa jako kaly odpadních vod, komunální organický opad, odpady z potravinářského průmyslu, kejda, mrva, dřevní odpad, apod. Energii z biomasy lze získávat jejím za a) spalováním, za b) kvašením nebo za c) termickým rozkladem.

Naše technologie jde třetí cestou – termickým rozkladem a to tedy cestou nejefektivnější, kdy se vstupní suroviny zahřívají na teplotu 450-600 °C s dobou trvání v reakční zóně okolo 2 sekund, ze vstupních surovin se tímto postupem získává především bio-olej, který je zastoupen 75 hm. % ze vstupní suroviny, 13 hm. % tvoří bio-plyn a 12 hm. % tuhý zbytek. Výhřevnost bio-oleje se pohybuje v závislosti na složení vstupních surovin od 16 MJ/kg do 25 MJ/kg, jeho hustota je v mezích 1 150 kg/m3-1 250 kg/m3. Bio olej lze využít v elektrárnách, teplárnách, chemickém průmyslu nebo v generátorech a kogeneračních jednotkách. Nemalou výhodou je snadné skladování a přeprava vzniklého oleje. Modifikované zařízení pracující například pouze s dřevoštěpkou vyprodukuje denně z 5 tun dřevoštěpky 10,8 MWe/den elektrické energie a 18 bvWt/den tepla.


bioplynová stanice