Technologie Syngas

Spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách má negativní vliv na životní prostředí. Do ovzduší se při spalování uhlí uvolňuje oxid siřičitý, oxidy dusíku, popílek, těžké toxické a radioaktivní látky. Technologie Syngas umožňuje z uhlí vyrobit čistější paliva a zvýšit jeho energetickou výtěžnost oproti spalování samotného uhlí. Samotný proces je založen na termickém rozkladu uhlí při teplotách 1200-1500 °C a produktem je plyn, který je zbaven prachu a síry. Očištěný plyn obsahuje oxid uhelnatý a vodík a používá se jako palivo v generátorech elektrické energie nebo kogeneračních jednotkách, případně jen jako palivo pro výrobu tepla.

Další výhodou této technologie je vysoká účinnost rekuperace, nižší pořizovací náklady a krátká doba výstavby, oproti stávajícím technologiím v uhelných teplárnách a elektrárnách. Spotřeba uhlí je velmi nízká okolo 1,8 tun uhlí na 4 MWe. Možnost realizace od 500 kWe do 40 MWe.