Technologie pro zpracování surovin a odpadů

Technologie, které prezentujeme a dodáváme na evropský trh jsou založeny na termickém rozkladu surovin a odpadů. Tento fyzikální jev je známý též jako termický cracking neboli zplyňování surovin a tyto technologie umožňují výrazně vyšší energetické využití a to např.: uhlí jak černého tak i hnědého, tříděných odpadů,  biomasy, odpadních kalů (z čistíren vod, z chemických továren a areálů), zbytkových ropných odpadů, produktů vyrobených na bázi ropných látek (pneumatiky, plasty).

Jedná se o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou těchto technologií je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů (s vyšším nebo vysokým obsahem škodlivin) šetrným způsobem k životnímu prostředí. Nejdůležitější na těchto technologiích je, že žádné suroviny a ani odpady nejsou spalovány!!! Toto je vůbec jedna z nejdůležitějších informací a jedna z primárních výhod těchto technologií. Nedochází k rychlé oxidaci (spalování) zpracovávaných surovin, ze kterých se vyrábí elektrická a tepelná energie.

K další nesporné výhodě těchto technologií je kontinuální výroba energií, kdy oproti technologiím pracujícím na principu výroby energie ze slunce a z větru, nedochází k neřízenému poklesu výroby energie např.: bezvětřím či oblačností, kdy tyto neovlivnitelné přírodní jevy snižují či znemožňují výrobu energie ze slunce nebo větru.

Tedy oproti klasickým obnovitelným zdrojům elektrické energie (dále jen OZE) naše technologie dosahují vyšších účinností, pracují kontinuálně a jejich výstavba vyžaduje nižší pořizovací i provozní náklady.

Samostatnou kapitolou je výroba elektrické a tepelné energie z organických odpadů, dřevní štěpky, sena, kejdy, mrvy a dalších různých druhů biomasy. Tato technologie je v mnoha zemích definována jako výroba energie z OZE, kdy na rozdíl od klasických technologií na zpracování biomasy nebo výroby bioplynu dosahuje vyšší účinnosti a to opět při nižších pořizovacích a provozních nákladech.

Předností výroby energií z našich technologií je oproti spalování biomasy či odpadů, nižší nebo až nulové množství produkovaných emisí a imisí, resp. následně odcházejících zplodin do ovzduší. Složení a množství upravovaných produktů závisí na zplyňované alternativní látce (surovině), na rychlosti nahřívání, teplotě a době odplynění vstupní suroviny (době zdržení v reaktoru, teplotě a tlaku).