Princip termického rozkladu

Naše technologie pracují na principu termického rozkladu látek – těmito termickými procesy jsou v praxi míněny ty technologie, které působí na suroviny a odpady teplotou, která přesahuje mez chemické stability těchto surovin a odpadů. Za této teploty dochází ke štěpení vysokomolekulárních organických látek na jednodušší plynné a kapalné organické látky, případně se tvoří i pevný organický zbytek. Samotná technologie je reduktivní termický proces, při němž dochází k termickému rozkladu organických složek materiálu za nepřístupu oxidačního činidla resp. medií obsahující kyslík. Základní princip procesu je ohřev organických materiálu v retortě nad mez termické stability, čímž dochází k dělení a štěpení makromolekulárních sloučenin až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Samotný proces pak probíhá ve třech fázích.

První fáze (Fáze sušení): Fáze sušení se řadí mezi endotermické děje, tzn. takové děje, při nichž se teplo spotřebovává. Tato fáze je v oblastech teplot do 200°C dochází zde k fyzikálnímu odštěpení vody a k tvorbě vodní páry.

Druhá fáze (Suchá destilace): Suchá destilace se dá klasifikovat, jako zahřátí vstupní suroviny na takovou teplotu kdy se z vysokomolekulárních organických látek odštěpují boční řetězce, vznikají jednodušší plynné a kapalné organické produkty a tvoří se pevný uhlíkatý zbytek. Tato fáze  probíhá za teplot od 200 do 500°C v tzv. retortě.

Třetí fáze (Štěpení): V této fázi se štěpí produkty suché destilace, tzn. plynné a kapalné organické látky, které jsou dále transformovány. Štěpení probíhá v oblasti teplot 500 až 1200 °C kdy z uhlíku, tak i kapalných organických látek začínají vznikat stabilní plyny jako např. H2,CH4,CO apod.