Energetické využití odpadů

Dle statistických údajů připadá na jednoho člověka v závislosti na státnosti 20-32 kg plastových odpadů za rok. Na výrobu 1 tuny plastů se spotřebuje 1-3,6 tuny ropy. Lze tedy říci, že plasty v jakékoliv podobě jsou nevyužitou energetickou složkou, které ve většině případů končí na skládkách komunálního odpadu, nelegálních skládkách nebo v horším případě jako otop domácností v běžných kotlích na fosilní paliva. Taktéž různé druhy kalů jsou považovány za odpad.

Zpracováním plastů, kalů a různého nebezpečného odpadu se získává převážně olej s vysokou energetickou výtěžností. V technologii na zpracování odpadů dochází ke vzniku plynné fáze a tuhé fáze, ty jsou, však využity k zlepšení energetické bilance minimalizuje je se tak energetická závislost technologie na vnějším zdroji energie potřebné k vlastnímu provozu technologie. Energetická výtěžnost získaného samotného oleje je od 75% do 130 % ze vstupních surovin. Velké výtěžnosti 130 % je dosahováno při použití ropných lagun, různých kalů, vyjetých olejů apod. Množství vzniklého plynu se pohybuje okolo 15 %. Samotný olej se upravuje frakční destilací. Svými vlastnostmi a chemickým složením odpovídá LTO a dá se uplatnit i jako palivo pro automobily.

Lze zpracovávat všechny druhy odpadních plastů, dále pak kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, brusné kaly, různé druhy olejů nebo zdravotnický odpad. Zařízení je koncipováno podle požadavků zákazníka a je vhodné pro města, obce, průmyslové zóny apod. Jeho výhodou je, že dokáže zpracovávat všechny druhy plastů bez ohledu na to, v jakém stavu se nacházejí nebo o jaký druh se jedná.

Mezi další výhody pak patří likvidace ropných kalů a lagun nacházející se v bývalých průmyslových objektech, které jiné technologie draze a mnohdy i neekologicky likvidují.