Energetska upotreba biomase

Biomasa je otpadni materijal organskog porekla koji se koristi pretežno za proizvodnju energija. Upotreba biomase u energetske svrhe ima nekoliko prednosti u odnosu na druge energetske sirovine. Radi se o čistim gorivima obnovljive prirode koja se odlikuju dostupnošću i niskom cenom koštanja.

U biomasu spadaju i organski otpadi iz kućanstava koji završavaju na deponijama. Najčešće korišćene vrste biomase u području proizvodnje energije jesu brzo rastuće drveće, žitarice, trava, zatim organske materije uljnog porekla i škrobasti odnosno šećerasti plodovi. Pored toga se koristi i otpadna biomasa kao što je mulj iz otpadnih voda, komunalni organski otpadi, otpadi prehrambene industrije, gnojovka, stajski otpad, drvni otpadi i slično. Energija može da se proizvodi od biomase na sledeće načine: a) spaljivanjem biomase, b) kvašenjem, i c) termičkom razgradnojm.

Naša tehnološka postrojenja idu trećim putem, dakle putem termičke razgradnje, to jest najefikasnijim putem odnosno zagrejavanjem ulazne sirovine na temperaturu od 450-600°C, sa vremenom zadržavanja faze u reakcionoj zoni od oko 2 sekunde. Na ovaj način od ulazne sirovine se proizvodi uglavnom bio-ulje koje predstavlja 75 masenog udela ulazne sirovine, 13 masenog udela čini biogas, a 12 masenog udela predstavljaju kruti ostaci. Toplotna moć bio ulja kreće se, u zavisnosti od sastava ulaznih sirovina, u rasponu od 16 MJ/kg do 25 MJ/kg, a njegova gustoća se kreće u rasponu od 1 150 kg/m3-1 250 kg/m3. Bioulje nalazi svoju primenu u elektranama, toplanama, hemijskoj industriji ili u generatorima i kogeneratorima. Nezanemariva prednost ovog rešenja je jednostavno skladištenje i prevoz proizvedenog ulja. Modifikovano postrojenje koje radi samo sa drvnom sečkom, od 5 tona drvne sečke proizvodi 10,8Mwe električne energije na dan i 18 bvWt toplote na dan.


BIOGASA