Tehnologija za preradu sirovina i otpadaka

Tehnološka postrojenja koja prezentiramo i isporučujemo na evropsko tržište zasnovane su na termičkoj razgradnji sirovina i otpada. Ova fizikalna pojava je poznata i pod nazivom termičko krekovanje odnosno pretvaranje sirovina u gas, s time da naša tehnološka postrojenja omogućavaju znatno veću upotrebu sledećih sirovina u proizvodnji energija, i to (na primer): uglja, ne samo crnog već i mrkog uglja, sortiranih otpada, biomase, otpadnog mulja (iz prečistača otpadnih voda, iz hemijskih fabrika i areala), ostataka naftnog otpada, produkata na bazi naftnih derivata (pneumatici, plastika).

Radi se o progresivnom načinu proizvodnje energija, s time da velika prednost ovih tehnologija jest mogućnost zbrinjavanja mnogih vrsta problematičnog otpada (sa većim ili visokim sadržajem štetnih materija), i to na ekološki način. Najvažnija karakteristika ovih tehnologija je da prilikom proizvodnje energije ne dolazi do spaljivanja nikakvih sirovina niti otpada!!! To je jedna od najvažnijih informacija i jedna od primarnih prednosti ovih tehnologija. Kod proizvodnje električne i toplotne energije na ovaj način ne dolazi do brzog oksidiranja (spaljivanja) sirovina.

Još jedna nepobitna prednost ovih tehnologija je kontinuirana proizvodnja energija – s time da u odnosu na tehnološka postrojenja na bazi proizvodnje energije uz primenu sunčeve energije i vetra ne dolazi do nekontrolisanog pada količine proizvedene energije zbog bezvetrice ili oblačnosti - ove prirodne pojave onemogućuju proizvodnju energije uz upotrebu sunčeve energije ili vetra.

Dakle, u odnosu na klasične obnovljive izvore električne energije (u daljem tekstu IEE) naša tehnološka postrojenja postižu veću efikasnost, rade u kontinuiranom režimu i njihova izgradnja zahteva niže troškove nabavke i operativne troškove.

Posebnu temu predstavlja proizvodnja električne i toplotne energije iz organskih otpada, drvne sečke, sena, stajskog đubriva, gnojovke i drugih vrsta biomase. Ova tehnologija je u mnogim zemljama definisana kao proizvodnja energija od IEE, s time da za razliku od klasičnih tehnologija obrade biomase ili proizvodnje biogasa ovom tehnologijom se postiže veća efikasnost, i to opet uz niže troškove nabavke i operativne troškove.

Prednost proizvodnje energija uz upotrebu naših tehnoloških postrojenja je, u odnosu na spaljivanje biomase ili otpada, niža ili čak nulta količina emisija i imisija odnosno količina produkata sagorevanja koji se ispuštaju u atmosferu. Sastav i količina proizvedenih produkata zavisi od alternativne mase koja se pretvara u gas (vrsti sirovine), brzine zagrejavanja, temperature i vremena degasifikacije ulazne sirovine (vreme zadržavanja u reaktoru, temperatura i pritisak).