Princip termičke dekompozicije

Naši tehnološki postupci zasnivani su na principu termičke razgradnje materija - ovi termički postupci u praksi podrazumevaju postupke termičke obrade sirovina i otpada, i to uz primenu temperatura iznad granice hemijske stabilnosti ovih sirovina i otpada. Delovanjem ovih temperatura dolazi do termičke razgradnje visokomolekularnih organskih materija uz nastanak gasovite i tečne organske materije, i eventualno i uz nastanak krutog organskog otpada. Sam tehnološki postupak je ustvari reduktivni termički proces tokom kojeg dolazi do termičke razgradnje organskih sastojaka materija bez prisutnosti oksidacionog agensa odnosno medija sa sadržajem kiseonika. Osnovni princip procesa je zagrejavanje organskih materijala u retorti pri temperaturama iznad granice termičke stabilnosti, što uzrokuje razbijanje i razgradnju makromolekularnih spojeva uz nastanak postojanih niskomolekularnih produkata i krutog otpada. Sam proces se odvija kroz tri faze.

Prva faza (Faza sušenja): Faza sušenja spada u endotermne reakcije odnosno procese tokom kojih dolazi do potrošnje toplote. Ova faza se odvija pri temperaturama do 200°C – tu dolazi do fizikalnog odvajanja vode i proizvodnje vodene pare.

Druga faza (Suva destilacija): Suva destilacija može biti karakterizirana kao zagrejavanje ulazne sirovine na temperaturu na kojoj dolazi do odvajanja bočnih lanaca iz visokomolekularnih organskih materija, i do nastanka jednostavnijih gasovitih i tečnih organskih produkata uz nastanak krutog karbonskog otpada. Ova faza se odvija u rasponu temperatura od 200 do 500°C u takozvanoj retorti.

Treća faza (Odvajanje): U ovoj fazi dolazi do razbijanja i raspada produkata suve destilacije, dakle gasovitih i tečnih organskih produkata koji se dalje transformišu. Do razbijanja i razgradnje dolazi u rasponu temperatura od 500 do 1200°C – kada se ugljenik i tečne organske materije pretvaraju u stabilne gasove, na primer H2,CH4,CO i slično.