Ενεργειακή χρήση της βιομάζας

Βιομάζα είναι όλα τα οργανικά υλικά, που κυρίως χρησιμοποιούμε για ενεργειακούς σκοπούς. Η χρήση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς έχει μερικά πλεονεκτήματα σε αντίθεση των άλλων ενεργειακών πρώτων υλών. Έχει ανανεώσιμο χαρακτήρα, πρόκειται για καθαρό καύσιμο, χαρακτηρίζεται από την εύκολη πρόσβαση και το χαμηλό κόστος.

Στη βιομάζα ανήκει και το οργανικό υλικό από τα νοικοκυριά, που καταλήγουν στις χωματερές. Μεταξύ των περισσότερο χρησιμοποιημένων ειδών βιομάζας στην ενεργειακή βιομηχανία περιλαμβάνονται τα ταχέως αναπτυσσόμενα δέντρα, τα δημητριακά, τα χόρτο γρασίδια, καθώς και τα έλαιο οργανικά φυτά και τα άμυλο – ζαχαρούχο φυτά. Επίσης χρησιμοποιείται και η βιομάζα των αποβλήτων όπως τα λύματα των αποχετευτικών νερών, τα δημόσια οργανικά απορρίμματα, τα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων, υγρή κόπρος, κόπρος, απόβλητα ξυλείας κλπ. Η ενεργεία από τη βιομάζα μπορεί να ληφθεί α) με την καύση της, β) με την ζύμωσή της, γ) με τη θερμική αποσύνθεσή της.

Η δική μας τεχνολογία πηγαίνει με τον τρίτο τρόπο, δηλ. τον πιο αποτελεσματικό, όποτε οι εισαγωγικές πρώτες ύλες θερμαίνονται σε θερμοκρασία των 450-600 °C με τη διάρκεια στη ζώνη αντίδρασης περίπου 2 δευτερόλεπτα, από τις εισαγωγικές πρώτες ύλες με τον τρόπο αυτό παράγεται προπαντός βίο-λάδι, που εκπροσωπείται από τα 75 % του βάρους της εισαγωγικής πρώτης ύλης, 13 % του βάρους αποτελεί το βίο-λάδι και 12 % του βάρους το στερεό υπόλοιπο. Η θερμαντική αξία του βίο-λαδιού κυμαίνεται ανάλογα με τη σύνθεση των πρώτων υλών από τα 16 MJ/kg έως τα 25 MJ/kg, η πυκνότητά του είναι μέσα στα 1 150 kg/m3-1 250 kg/m3. Το βίο λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, στους σταθμούς θέρμανσης, στη χημική βιομηχανία ή σε γεννήτριες και σε μονάδες συμπαραγωγής. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η εύκολη αποθήκευση και η μεταφορά του δημιουργημένου λαδιού. Ο τροποποιημένος εξοπλισμός που λειτουργεί π.χ. μόνο με ξύλινα θραύσματα παράγει ημερήσια από 5 τόνους ξύλινων θραυσμάτων 10,8 MWe/ημέρα ηλεκτρικής ενέργειας και 18 bvWt/ημέρα θερμότητας.


ΟΙ ΜΟΝΆΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΒΙΟΑΕΡΊΟΥ