Η αρχή της θερμικής αποσύνθεσης

Οι τεχνολογίες μας λειτουργούν στην αρχή της θερμικής διάλυσης των υλών – ως θερμικές διαδικασίες, στην πρακτική εννοούνται οι τεχνολογίες, οι οποίες επιδρούν στις πρώτες ύλες και στα απόβλητα με θερμοκρασία, που υπερβαίνει τα όρια της χημικής σταθερότητας αυτών των πρώτων υλών και αποβλήτων. Κατά τη θερμοκρασία αυτή συμβαίνει η διάσπαση των υψηλά μοριακών οργανικών ουσιών, ενδεχόμενος δημιουργείται και σταθερό οργανικό υπόλοιπο. Η τεχνολογία αυτή είναι αναγωγική θερμική διαδικασία, που περιλαμβάνει την θερμική αποσύνθεση των οργανικών συστατικών του υλικού με τη μη προσέλευση του οξειδωτικού παράγοντα ή των μέντιουμ που περιέχουν οξυγόνο. Βασική αρχή της διαδικασίας είναι η θέρμανση των οργανικών υλικών στον αποκαστήρα πάνω από το όριο της θερμικής σταθερότητας, με αποτέλεσμα τη διαίρεση και απόσπαση των μακρομορίων συνθέσεων έως σε σταθερά χαμηλά μοριακά προϊόντα και στερεό υπόλοιπο. Η διαδικασία μετά προχωρεί σε τρία στάδια.

Πρώτο στάδιο (Στάδιο ξήρανσης): Η φάση ξήρανσης ταξινομείται μεταξύ των ενδοθερμικών δράσεων, όποτε η θερμότητα καταναλώνεται. Η φάση αυτή είναι στις περιοχές των θερμοκρασιών έως τους 200°C, όπου συμβαίνει φυσική διάσπαση του νερού και δημιουργία ατμού.

Δεύτερη φάση (Ξηρή διήθηση): Η ξηρή διήθηση ταξινομείται ως θέρμανση της πρώτης ύλης σε θερμοκρασία, όποτε από τις υψηλά μοριακές οργανικές ύλες διαχωρίζονται πλευρικές αλυσίδες, σχηματίζονται απλούστερα αέρια και υγρά οργανικά προϊόντα και δημιουργείται στερεό ανθρακούχο υπόλοιπο. Το στάδιο αυτό εξακολουθεί σε θερμοκρασίες από τους 200 έως τους 500°C στον λεγόμενο αποκαστήρα.

Τρίτη φάση (Απόσπαση): Στη φάση αυτή αποσπούνται τα προϊόντα της ξηρής διήθησης, δηλ. οι αέριες και οι υγρές οργανικές ουσίες, οι οποίες μετασχηματίστηκαν. Η απόσπαση εξακολουθεί στην περιοχή θερμοκρασιών 500 έως 1200 °C όποτε από τον άνθρακα και από τις υγρές οργανικές ύλες αρχίζουν να δημιουργούνται σταθερά αέρια όπως π.χ. H2,CH4,CO κτλ.