Τεχνολογία για την επεξεργασία των πρώτων
υλών και αποβλήτων

Οι τεχνολογίες που παρουσιάζουμε και προμηθεύουμε στην ευρωπαϊκή αγορά βασίζονται στη θερμική διάλυση των πρώτων υλών και αποβλήτων, αυτό το φυσικό φαινόμενο είναι γνωστό ως θερμική πυρόλυση, δηλαδή αεριοποίηση των πρώτων υλών και οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν τη σημαντικά μεγαλύτερη χρήση της ενέργειας, για παράδειγμα: άνθρακα, έτσι λιθάνθρακα όπως και λιγνίτη, ταξινομημένα απόβλητα, βιομάζα, απόβλητα λυμάτων (από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, χημικά εργοστάσια και περιοχές), υπολειμματικά προϊόντα πετρελαίου, προϊόντα κατασκευασμένα με βάση πετρελαίου ελαστικά, πλαστικά).

Πρόκειται για ένα προοδευτικό τρόπο απόκτησης ενέργειας, δεδομένου ότι σημαντικό πλεονέκτημα των τεχνολογιών αυτών είναι η δυνατότητα εξάλειψης των πολλών δύσκολα απορριπτέων αποβλήτων με υψηλότερο ή υψηλό περιεχόμενο βλαβερών ουσιών) με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Το σημαντικότερο των τεχνολογιών αυτών είναι, ότι ούτε τα απορρίμματα, μα ούτε οι πρώτες ύλες δεν καίγονται!!! Αυτό είναι η μία από τις σημαντικότερες πληροφορίες και ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών αυτών. Δεν υπάρχει ταχεία οξείδωση (καύση) των μεταποιημένων πρώτων υλών, από των οποίων παράγεται ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Άλλο αναμφισβήτητο πλεονέκτημα των τεχνολογιών αυτών είναι η συνεχής παραγωγή ενεργειών, όποτε σε σύγκριση με τις τεχνολογίες που λειτουργούν στην αρχή παραγωγής της ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, δε συμβαίνει ανεξέλεγκτη μείωση παραγωγής της ενέργειας, π.χ. από ηρεμία ή συννεφιά.

Δηλαδή σε σύγκριση με τις κλασικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ως εφεξής ΑΠΕ) οι τεχνολογίες μας επιτύχουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα, εργάζονται συνεχώς και η κατασκευή τους απαιτεί χαμηλότερες αρχικές και λειτουργικές δαπάνες.

Ξεχωριστό κεφάλαιο είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από οργανικά απόβλητα, ροκανίδια, άχυρα, κόπρο, κοπριά και άλλα διάφορα είδη βιομάζας. Η τεχνολογία αυτή ορίζεται σε πολλές χώρες ως τεχνολογία παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ, όποτε σε διαφορά από τις κλασικές ενέργειες επεξεργασίας της βιομάζας ή της παραγωγής του βιοαερίου επιτύχει υψηλότερη αποτελεσματικότητα με χαμηλότερες αρχικές και λειτουργικές δαπάνες.

Πλεονέκτημα της παραγωγής ενεργειών από τις τεχνολογίες μας σε σύγκριση με την καύση της βιομάζας ή των αποβλήτων, είναι η χαμηλότερη έως μηδενική ποσότητα της ακτινοβολίας των βλαβερών υλών ή ατμοσφαιρική ρύπανση, ή στη συνέχεια η αναχώρηση των αναθυμιάσεων στην ατμόσφαιρα. Η σύνθεση και η ποσότητα των επεξεργασμένων προϊόντων εξαρτάται από την αεριοποιημένη εναλλακτική ύλη (πρώτη ύλη), στην ταχύτητα της θέρμανσης, θερμοκρασίας και τον χρόνο απαέρωσης της εισαγωγικής πρώτης ύλης (τον χρόνο καθυστέρησης στον αντιδραστήρα, τη θερμοκρασία και την πίεση).